Automatismos Control i Programació, S.L. es funda l'any 1.959, i inicia la fabricació de motors sincrònics, que posteriorment són la base per fabricar programadors de lleves, anys més tard, també serà un d'aquests motors el cor de temporitzadors electromecànics. Ja en la dècada dels 80, s'inicia una reestructuració de la gamma de fabricats, on els equips electrònics adquireixen un gran protagonisme, no només a la nostra empresa, sinó a nivell mundial.